általános szerződési feltételek 2023

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://reginafitlife.hu/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) és (al)domainjein elérhető valamennyi szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

Az ÁSZF valamennyi elérhető és megvásárolható szolgáltatásra érvényes. A szolgáltatás(oka)t igénybe vevő (a továbbiakban: Ügyfél) a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések hatálya kiterjed a honlap és online felületen, valamint személyesen történő kapcsolattartás útján létrejött jogviszonyokra.

− Webes felületen történő kapcsolattartásnak az minősül, ha az ügyfél elektronikus erre a célra rendszeresített webes regisztráció vagy regisztráció nélküli felületen jelentkezik be.
− Online felületen történő kapcsolattartásnak minősül, ha az ügyfél elektronikus felületen (e-
mail), de nem honlapon erre a célra rendszeresített felületen jelentkezik be.
− Személyes kapcsolattartásnak minősül, ha az ügyfél telefonon, vagy postán, vagy egyéb személyes kapcsolattartási lehetőség útján jelentkezik be.

Amennyiben egy Ügyfél nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), az ÁSZF III.5., IV.1.A., IV.10., VI.1., VI.6. pontjai számára nem irányadóak.

I. A Szolgáltató
A szerződés az Ügyfél és Gergely Regina egyéni vállalkozó, Életmód- és táplálkozás tanácsadó között jön létre.
A Szolgáltató adatai:

NévGergely Regina egyéni vállalkozó
Cím 8442 Hárskút, Veszprémi utca 6/a
Telefonszám+36 20 823 0939
E-mail info@reginafitlife.hu
Honlaphttps://reginafitlife.hu/
Adószám56850578-1-39
BankszámlaszámK&H Bank: 10401220-85544853-5452 1005
Kapcsolattartó neve Gergely Regina
Kapcsolattartó telefonszáma +36 20 823 0939
Kapcsolattartó e-mail címe info@reginafitlife.hu
TárhelyszolgáltatóSybell Informatika Kft.

II. A szolgáltatás

1) A Honlapon az alábbi szolgáltatások érhetőek el:
a) Táplálkozási tanácsadás
b) Étrendcsomagok
b1) Konzultáció – 30 perc
b2) Táplálkozási napló kiértékelése – 45 perc
b3) Laborleletek kiértékelése – 45 perc
b4) Személyre szabott étrendi tanácsadás
b5) Gyulladáscsökkentő egészségprogram

2) A Honlapon található, az Ügyfél által megvásárolható szolgáltatások, csomagok részletes
jellemzői az adott szolgáltatáshoz tartozó leírásból ismerhetőek meg.

3) A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltató nem rendelkezik egészségügyi végzettséggel, az általa nyújtott szolgáltatások egyike sem minősül az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény szerinti egészségügyi ellátásnak, illetőleg egészségügyi szolgáltatásnak; Szolgáltató egészségügyi tevékenységet, gyógyító tevékenységet nem folytat.

A szolgáltatás, azaz az életmód- és táplálkozás tanácsadói konzultáció (a továbbiakban: konzultáció) során elhangzottak nem minősülnek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § e) pontjában definiált egészségügyi szolgáltatásnak. A megfogalmazott ajánlások és iránymutatások nem helyettesítik, hanem kiegészítik az orvosi vagy dietetikusi kezelést.

Az átadott életmód és táplálkozási tanácsok nem sorolhatóak az Eütv. 3. § k)-o) pontjaiban feltüntetett fogalmak körébe. Az életmód és táplálkozási konzultáció célja a tájékoztatás és iránymutatás, amely nem pótolja vagy helyettesíti az orvosi vagy dietetikusi felügyeletet.

A Szolgáltató által az Ügyfél részére készített egyetlen dokumentum, szóbeli tanács sem minősül orvosi szakvéleménynek, továbbá Szolgáltató
terápiát, terápiás jellegű szolgáltatást nem folytat. Szolgáltató prevenciós szolgáltatásokat kínál Ügyfeleinek.

Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen pontban leírtakat, valamint kifejezetten hozzájárul a szerződésnek a Szolgáltató partnere vagy munkavállalója általi teljesítéshez is.

III. A felek között létrejövő szerződés
1) Szolgáltató és Ügyfél között a megbízási jogviszony a konzultáció időpontjának lefoglalásával ráutaló magatartással jön létre. Az Ügyfél és a Szolgáltató között a jogviszony határozott időre jön létre, a konzultáció időpontjának lefoglalásától a szolgáltatás(ok) igénybevételéig, vagy a

Szolgáltató által vállalt határidő lejártáig tart. Az igénybe vett szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, ellenértékének összegéről, valamint egyéb feltételekről az Ügyfél a szolgáltatás „Csomagok” fülre történő kattintást követően tájékozódhat, azonban a Szolgáltató a szolgáltatás pontos összegét mindig az Ügyfél egyéni szükségleteihez mérten kialakított egyéni életmód terv kidolgozásakor tudja megállapítani. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

2) A szerződés a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (24 órán belüli) megérkezésével jön létre.

3) A szerződés megkötése magyar nyelven történik. A konzultációra történő Jelentkezés e-mailen történő visszaigazolásával elektronikus úton megkötött, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

Amennyiben a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ebben az esetben szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének
rendelkezéseit.

4) A III. 1) és III. 2) pontban foglalt feltételek szerinti szerződést Felek nem foglalják írásba, a Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben sem tárolja, ahhoz hozzáférést nem biztosít.

5) A felek között létrejött jogviszony mindkét fél által vállalt szolgáltatások (Ügyfél: a II. 1. pont szerint kiválasztott szolgáltatás(ok) ellenértékének megfizetése; Szolgáltató: az Ügyfél által
megfizetett szolgáltatás(ok) teljesítése) esetében megszűnik, ez azonban nem érinti a fogyasztónak minősülő Ügyfél azon jogát, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben rögzített elállási jogával éljen,
a rendeletben meghatározott módon és feltételek betartásával.

IV. A szolgáltatások megrendelésének folyamata, technikai információk, számlázás A konzultációt történő jelentkező elektronikus úton online módon adható le a Honlapon, regisztrációs folyamat, profilalkotási tevékenység nélkül a https://reginafitlife.hu/idopontfoglalas/#appointment honlap címen.

1) Az Ügyfél regisztráció nélkül, előzetes jelentkezés útján adhatja le igényét konzultációra (a továbbiakban: Jelentkezés).

Az egyes szolgáltatások megrendelésének, megvásárlásának nem
feltétele a regisztráció, azonban Jelentkezés alkalmával az Ügyfél által kötelezően szolgáltatandó adatok megadásának hiányában a megrendelés nem eszközölhető. A regisztráció nélküli megrendelés esetén az alábbi adatokat kell az Ügyfélnek megadnia:

A. Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén:
a) név,
b) telefonszám,
c) e-mail cím.

B. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén:
a) név (jellemzően cégnév),
b) telefonszám,
c) e-mail cím.

2) A megadott adatok tartalmáért az Ügyfél tartozik felelősséggel. A nem a valóságnak megfelelően megadott adatokból, a hamis, hibás vagy elégtelen Jelentkezésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A kötelezően szolgáltatandó adatokat a Honlapon az
időpontfoglalás során felmerülő ablak kitöltésekor kell megadnia az Ügyfélnek.

3) A konzultációra történő Jelentkezést az Ügyfél az alábbiak szerint adhatja le:
A https://reginafitlife.hu/idopontfoglalas/#appointment oldalon a naptárban az Ügyfél kiválasztja a
számára megfelelő időpontot, majd a foglalás gombra kattintás után az Ügyfél megadja az adatait,
majd a naptárba helyezés után a Befejezés gombra kattintással a jelentkezés megtörténik.

4) A konzultációra történő Jelentkezés során az Ügyfél adatai még nem kerülnek rögzítésre és mentésre az adatbázisban. Az Ügyfél a Honlapon az egyes szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Honlapon külön dokumentumba foglalt és közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § szerinti
tájékoztatása a jelen ÁSZF-ben rögzítésre kerül, tehát az ÁSZF elolvasásával és elfogadásával az Ügyfél tájékoztatást kap a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a Szolgáltató vállalkozás nevéről, székhelyének postai címéről, telefonszámáról, elektronikus levelezési címéről, az adatok tartós adathordozón történő tárolásáról.

5) Az Ügyfél a Jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A folyamat során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis.

Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6) A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, amennyiben az Ügyfél által a Bejelentkezés során „kiszivárgó” adatok illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válnak.

7) A konzultációra történő Jelentkezés sikerességéről a Szolgáltató e-mail útján, 24 órán belül felveszi a kapcsolatot az ügyféllel és visszaigazolást küld az Ügyfél által megadott email címre,
melyben a Szolgáltató megadja az Ügyfél részére a konzultációhoz szükséges online felület (Google Meet, Facebook, Instagram) használatához szükséges linket, illetve a konzultáció díjára vonatkozó
elektronikus számlát.

8) A Szolgáltató a megadott adatok alapján állítja ki a megrendelés után az elektronikus számlát. A számlakiállítás az adójogszabályok és az adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek minden esetben megfelel. Papíralapú számla a szolgáltatásokról nem készül.

9) A szolgáltatások mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza az irányadó jogszabályokban foglalt adót és valamennyi járulékos költséget. Ügyfél a honlapon elérhető és feltüntetett árak kifizetésére köteles, mely árak a konzultációra történő Jelentkezés időpontjában megjelölt árakat jelentik. Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja, azonban ez a már leadott Jelentkezéseket nem érinti.

10) Az Ügyfél a konzultációra történő Jelentkezéstől bármikor, indokolás nélkül elállhat egy, az info@reginafitlife.hu e-mail címre küldött elállási nyilatkozat megküldése útján. Az Ügyfél elfogadja,
hogy a konzultációra történő jelentkezés kötelezettségekkel jár: a jelen ÁSZF IV. 7) és 8) pontjában meghatározott számlát az Ügyfélnek a konzultációt megelőző 24 órán belül ki kell egyenlítenie.

Amennyiben a lefoglalt időpontban az Ügyfél nem jelenik meg a beszélgetésben és ezt nem jelzi a Szolgáltató részére maximum 24 órával a lefoglalt időpont előtt, abban az esetben az Ügyfél 2500,- Ft-os kártérítési díj megfizetésére köteles a Szolgáltató részére, továbbá ha az ügyfél a következő egyeztetett időpontban sem jelenik meg a konzultáción, a felszámolt díj mellett a Szolgáltatónak a
továbbiakban nem áll módjában az Ügyféllel szerződést kötni.

11) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő által a https://reginafitlife.hu tárhelyen lévő felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai nem kerülnek átadásra/továbbításra harmadik személyek, egyéb adatkezelők részére.

12) Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://reginafitlife.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.

Az Ügyfélnek jogában áll a Szolgáltató által feldolgozott adatokat kikérni, az Ügyfélnek jogában áll továbbá a Szolgáltatótól az adatok módosítását, törlését, illetve az adatok gyűjtésének korlátozást kérni. Erre az Ügyfélnek az alábbi linken található „Igénylés elküldése” felületen van
lehetősége: https://reginafitlife.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.

13) A Szolgáltató által a IV. 7) pontban jelzettek szerint megküldött igazoló email tartalmazza azokat a kért adatokat, amelyet megrendelés teljesítése esetén az Ügyfélnek meg kell adnia. Ezen kötelezően kitöltendő adatok körének taxatív felsorolását a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza. Az adatok valódiságáért a felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli.

14) Amennyiben az Ügyfél a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

V. A megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítése
1) A Szolgáltatónak a konzultációt követően 4 hét áll rendelkezésére az étrendterv átadására, a 4 hét első napja az a nap, amikor az Ügyfél megküldött e-mailben minden kért anyagot (táplálkozási napló, tesztek, fotók) a Szolgáltatónak. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját az Ügyfél aktív közreműködése szükséges.

A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a
szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

2) A Szolgáltató az Ügyfél jelentkezését elutasítja az alábbi kizáró okok esetén:

a) Betegterápia esetén
b) Hormonkezelés alatt állók esetén
c) Vesebetegség, epebetegség, májbetegség
d) Bármelyik belső szerv hiánya estén
e) Lelki eredetű evészavar estén (pl.: anorexia, bulima, binge eating)
f) 18 éves kor alatt
g) Terhesség és szoptatás ideje alatt
h) Vércsoport és ketogén étrendet a Szolgáltató nem készít.

3) A Szolgáltató részéről az általa nyújtott szolgáltatás(ok) elektronikus hírközlő eszközök (pl. Google Meet, Facebook, Instagram, skype, zoom, stb.) igénybevételével, illetőleg e-mail útján kérdőívek küldésével történik.

4) A Szolgáltató Honlapja, valamint az általa biztosított tartalmak valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtathatóak, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető.

5) A Szolgáltató a Honlap működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a Szolgáltató arra kéri Ügyfeleit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében
szíveskedjenek tájékoztatni a Szolgáltatót.

VI. Elállási és felmondási jog
1) A jelen fejezetben foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Ügyfélre (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók; fogyasztónak nem minősülő Ügyfél nem tartozik a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen fejezetben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

Elállási és felmondási jog gyakorlásának menete:

2) Ügyfél a III.2) pontban foglaltak szerint létrejött szerződés teljesítésétől a szolgáltatás teljesítésének megkezdésének időpontjáig indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ezt követen csak felmondási jogát gyakorolhatja, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás tanácsadói szolgáltatás.

3) Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF I. pontjában
feltüntetett elérhetőségre a Szolgáltatónak címezve. Az elállást, illetve a felmondást az Ügyfél nem köteles indokolni.

4) Ügyfél határidőben gyakorolja elállási, illetve felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt postára adja, illetve elektronikus levélben elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállás és felmondás joghatásai:

1) Ha az Ügyfél jogszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató köteles visszatéríteni az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Ha az Ügyfél jogszerűen felmondja a szerződést, úgy a Felek kötelesek egymással elszámolni.

2) Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A fogyasztó a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően
bizonyítható legyen a feladás dátuma.

3) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen
többletköltség nem terheli. 

4) Felmondás esetén a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, míg elállás esetén visszamenőlegesen.
VII. Felhasználási feltételek, szerzői jog

1) Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa elhallgatott vagy nem a valóságnak megfelelően közölt információkból eredő felelősségét a Szolgáltató kizárja.

2) Az Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja. Az Ügyfél elfogadja, hogy a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

3) A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél a saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelős, köteles továbbá gondoskodni
arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4) Szerzői jog: a szolgáltatások keretében az Ügyfélnek megküldött kérdőívek, mintaétrendek, edzéstervek, tájékoztató anyagok, emlékeztetők, egyéb információs anyagok valamint a Honlap
egésze (szöveg, kép, grafika stb.) szerzői jogi oltalom alatt áll, azzal, illetve elemeivel Ügyfél nem jogosult rendelkezni, valamint azokat nem többszörözheti, azokat csak jelen szerződés céljainak megvalósításához, az ahhoz szükséges mértékben használhatja fel.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap
terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

5) A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6) A Szolgáltató Honlapjának Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén (akár online, akár offline formában), minden egyes leközölt képért, videóért vagy
szöveges tartalom esetén bekezdésért, napi 10.000Ft/ db felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a
jogsértés fennáll.

A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy napi felhasználási díját.

A szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (étrend, edzésterv, kérdősorok, ajánlások, e-mail
üzenetek, telefonos és webkamerás konzultációk hang és/vagy képanyaga).

A Weboldalon a szöveges és képi anyagok Gergely Regina által készített tartalmak.

VIII. Panaszkezelés rendje
1) A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.

Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van
a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az I. fejezetben feltüntetett elérhetőségeken kell közölnie a Szolgáltatóval.

2) Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel,
s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek.

3) Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát öt évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4) Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a jogvitájukra a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Veszprém Vármegyei Békéltető Testület (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fszt. 115-116.; Telefon: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben); e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu ).

IX. Záró rendelkezések
1) Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. március 1.

2) A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a Honlapon közzéteszi.

Az Ügyfél a Honlap használatával elfogadja, hogy rá nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan
érvényes.

3) A hatályos ÁSZF megtalálható a Honlapon elektronikus formában továbbá a Szolgáltató székhelyén nyomtatott formában is hozzáférhető. Szolgáltató biztosítja, hogy a Honlapon a mindenkori ÁSZF, és az adatvédelmi tájékoztató bármikor, bárki számára hozzáférhető,
megismerhető legyen.

4) A szolgáltatási tevékenységre nem áll rendelkezésre magatartási kódex.

5) A Szolgáltató és az Ügyfelek között létrejött jogviszony tekintetében a polgári jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos joganyagok, jogszabályok, de különösen a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény irányadó.